O Svidníku

Fauna a Flóra

Územie regiónu Horného Šariša leží na rozhraní východných a západných Karpát, obsahuje prvky západokarpatskej a aj východokarpatskej fauny.

Kým kultúrna step podlieha podstatnejším antropickým vplyvom vyvolávajúcim zmeny biotopov a ich zoocenóz, zatiaľ horská oblasť ostáva málo narušená o čom svedčia zachované živočíšne spoločenstvá.

Druhové spektrum je ovplyvnené zasahovaním CHKO Východné Karpaty, pričom sa tu vyskytujú karpatské endenity. V regióne bol zaznamenaný výskyt bezstavovcov a stavovcov. Druhy bezstavovcov patria k paleoarktickým, európskym, tropickým, mediteránnym, karpatským, orientálnym, euroázijským, holoarktickým a eurosibírskym druhom (napr. jasoň chochlačkový, fúzač alpský, modráčik čiernoškvrnný, bystruška hladká, vážka pásavá).

Zo stavovcov sú v regióne zastúpené druhy z tried, z ktorých väčšina patrí k palearktickým druhom, ale je tu zastúpený aj karpatský endenit - mlok karpatský. Najväčšiu triedu, početnosť a druhovú vzhľadom na pestrosť, tvoria vtáky. Druhové spektrum je podmienené prítomnosťou vodnej nádrže Domaša, ktorá tvorí významnú oddychovú plochu pri jarných a jesenných migráciách vtáčích druhov a dôležitý biotop pre hniezdenie vodného a vo vode žijúceho vtáctva. Osobitný zoznam tvoria vzácne, bioindikačné a inak pozoruhodné druhy živočíchov, ktoré predstavujú väčšinou prvonálezy pre faunu Slovenska, tyrfofilné a ripikolné druhy viažuce sa na istý typ biotopu (rašeliniská, štrkopieskové brehy) a v regióne je zaznamenaný aj výskyt karpatských endemitov. Celé územie Horného Šariša je poznačené výrazne flóristickou uniformitou, objavujú sa v ňom aj teplomilné a východokarpatské druhy.

Podstatná časť regiónu bola v minulosti pokrytá takmer súvislými lesmi, ktoré boli z väčšej časti vyklčované a premenené na ornú pôdu, lúky, pasienky a sady. Najviac boli postihnuté lužné lesy, dubohrabové a bukové lesy. Zvyšky lužných lesov sa zachovali ako brehové porasty okolo vodných tokov. Charakteristickým druhom povodia Ondavy je veronika nitková, ktorá sa masovo rozšírila na vlhkejšie stanovištia alúvií, do dedinských záhrad, trávnikov a priekop. Z ďalších druhov je to ďatelina otvorená, kosatec žltý, žltuška lesklá. Pre severnejšiu časť je významný výskyt iskerníka štetinkatého, štiavu hustého, roripovníka východného.

Vo väčšej miere sú na území zastúpené sekundárne brezovo-borovicové lesíky, bukové a dubové lesy, jedľovo-smrekové lesy a ružovo-trnkové kroviny. Severná časť regiónu pozdĺž štátnej hranice susedí s chránenými časťami prírody v Poľskej republike (Magurský park Narodowy a Jasielsky park Krajobrazowy). V rámci regiónu sa nachádzajú tieto chránené územia: (PR - prírodná rezervácia, NPR - národná prírodná rezervácia, CHA - chránený areál).

Naša aplikácia

mobilný turistický sprievodca pre Jarosław a Svidnik
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...